ČERNÁ MAGIE

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

Slovníček pojmů

Amulet

Předmět většinou nošený, nebo méně často i někde uložený za účelem ochrany před negativními vlivy.

Astrální cestování

Stav kdy duše (většinou vědomě a cíleně) opustí tělo a pohybuje se volně prostorem. Pokud člověk při této formě neopustí běžný svět (prostorově ani časově) mluví se o tzv. OOBE (out of body experience, tj. mimotělní zážitek), ke kterému může dojít i ve spánku během snění nebo lucidního snění. Tento jev lze údajně vědecky vysvětlit jako určitý druh halucinace, mozkový vjem, který vůbec není paranormální. O tom, jak potom někteří cestovatelé získávají v astrálu konkrétní informace, případně jak jiní zkoumají reálné dění na materiální pláni, však věda mlčí.

Bohyně

Je vyznávána wiccany a čarodějnicemi. V rámci duoteistického principu se jedná o ženskou složku božství. Je označována za trojjedinou, pannu, matku i stařenu. Jejím symbolem je Luna. Většina čarodějnic jí ztotožňuje se všemi dříve uctívanými Bohyněmi, a věří, že ostatní bohyně jsou jen mnoha různými tvářemi Bohyně. K bohyním, které jsou považovány za této čarodějnické bohyni (též nazývána prostě "Paní") nejbližší patří egyptská Isis, některé římské a řecké bohyně (Artemis, Vesta, Diana, Ceres...), keltské a germánské bohyně (Freya, Frigga, Aradia).

Většina ostatních pohanských směrů (ale i ntěkteré čarodějnice) tento zobecňující pohled neuznává a prohlašují, že k pohanství bytostně patří polyteismus a víra v existenci jednotlivých v historii známých bohů a bohyň jako unikátních, nezávislých entit.

Bůh

Rohatý bůh je protipólem Bohyně, je mužským aspektem naší víry, jeho symbolem je slunce dobře a za jeho typický atribut jsou považovány rohy. Má mnoho aspektů, kterými prochází v průběhu roku, od svého narození o zimním slunovratu, dospění, svatbě s Bohyní, přes okamžik kdy je obětován a stává se králem podsvětí až po jeho znovuzrození na konci temné éry roku.

Bývá ztotožňován s jinými pohanskými bohy v historii (zejména se slunečními božstvy a bohy plodnosti), o postoji většiny nečarodějnických směrů platí totéž, co píšu u pojmu Bohyně.

Coven

Uzavřená skupina wiccanů (původně tradičních, dnes už existují i eklektické coveny), kteří se scházejí a konají spolu magickou práci, spolupracují a často jsou to zároveň přátelé. Coven společně slaví většinu sabatů (svátků) a příležitostně (dle intenzity praxe) se schází na estbatech, členové prochází zasvěcením, detaily se liší podle tradice, ještě větší škála variant se objevuje v eklektické wicce.

Donedávna měli lidé v ČR tendenci jako coven označovat téměř jakoukoliv pohanskou skupinu, od toho se naštěstí ustupuje a dnes už se zakládají spíše různé pracovní skupiny, klany, spolky, sdružení a kruhy, čímž se poněkud pročistilo pojmosloví.

Mimochodem, v tomto smyslu bych třeba dřívější Liberecký coven dnes už spíše pojmenoval „Liberecký kruh experimentálního čarodějnictví“.

Ekologie

Pro většinu pohanů, tj. uctívačů matky země a nezřídka panteistů velice důležité téma. Děkovat bohům a bohyním úrody za jejich dary a přitom zahlcovat krajinu odpady a znečištěním je logicky docela protimluv.

Karma

Jedná se o názor (víru, přesvědčení), že každý čin má svoje důsledky, ovlivňující samotného konatele činu. Zjednodušeně řečeno je to do etické úrovně převedený zákon akce a reakce, každý čin (akce) vyvolá nějakou adekvátní reakci. Zjednodušené pojetí je, že negace (násilí, zlo) vyvolá zase negaci a kladné (dobré, podpůrné) chování se naopak vrátí formou štěstí. Poněkud složitěji lze karmu vnímat jako progresivní spojení příčin a následků v životě jednotlivce, které ho vedou k růstu a obklopují ho podmínkami, jejichž základ vytváří přímo svou vědomou volbou a jednáním.

LBPR

Menší zažehnávací pentagramový rituál, původně praktika řádu Golden Dawn.

Magický kruh

Rituální prostor pro oslavu, ochranu i magickou praxi, který je v moderní západní tradici prakticky standardem a směry, případně jednotlivci, kteří jej nepoužívají, patří spíše mezi výjimky. Odděluje rituální prostor od zbytku světa za účelem ochrany, koncentrace energie, má symboliku nekonečnosti a jakési bezčasovosti, je jakýmsi bezčasým prostorem mezi světy. Dovednost vytvořit aktivní magický kruh pro rituál libovolného účelu patří mezi ty úplně nezákladnější.

Magik

Jedno ze slov, které používám jako obecné označení osob praktikujících magii. Někde jako ještě obecnější synonymum používám slovo aktér, tj. ten, kdo danou věc provádí, jinde zase slovo čaroděj, kterému přisuzuji podobný význam, ale poněkud pohanskou konotaci.

Pohanství / neopohanství

Polyteistické náboženství bez jednotného dogmatu či vedení, uznávající ženskou složku božství, které v sobě má prostor pro individuální vyjádření a pojetí. Jedná se o náboženství přírodního původu, čerpající z ústní tradice a jejích pozdějších zápisů (legendy, mýty). Nemá žádné posvátné texty v pravém slova smyslu, jediný správný způsob, jak provádět rituály, ani nic podobného. Na tomto webu je pojem používán v užším ze dvou možných smyslů, a sice pouze pro pohanské praktiky evropského původu, resp. vycházející z evropských předkřesťanských kořenů. Nezahrnuje tedy světová náboženství jako je hinduismus či buddhismus ani animismus a jiná přírodní náboženství.

Reinkarnace

Víra, v převtělování. Přesvědčení, že člověk má nesmrtelnou duši, která se po jeho smrti, případně určitém období odpočinku, usídlí v novém těle právě narozeného dítěte. V čarodějnictví, New Age, moderním pohanství, ale i obecně celé současné západní kultuře jde o velice běžné (prakticky většinové) přesvědčení. Ač původně vychází z východních filosfií, evropské pojetí se obvykle liší, např. většinou nepřipouští inkarnaci mezi různými živočišnými druhy a k pojmu nirvány a věčného osvícení se staví o poznání skeptičtěji, byť se jakýsi návrat ke Zdroji a splynutí s ryzím božstvím zdá být nejasně definovaným, ale poměrně obecně přijímaným cílem.

Rituál

Předem přibližně či přesněji stanovený sled činů, akcí a vyřknutých slov s hlubšími významy, symbolikou a napojením na jiné úrovně (dle pojetí mysli nebo světa), který vede ke konkrétnímu cíli. Rituál může být buď aktem magie za konkrétním účelem, a nebo vzýváním a uctíváním Bohů či prací s jiným entitami za účelem sezónního nebo experimentálního naladění se na určitý princip nebo fenomén.

Sabat

Jeden z osmi svátků na čarodějnickém kole roku, v zásadě jde o slunovraty, rovnodennosti a pak sezónní svátky Imbolc (příchod světla, konec temného období roku, mystérium dětství, začátků a obrácení se ke světlu), Beltain (svátek plodnosti, vyrchol jara, mystérium spojení muže a ženy, početí), Lugnasad neboli Lammas (dožínky, první sklizeň, oslava úrody, mystérium oběti) a Samhain (dušičky, svátek mrtvých, uctění předků, počátek temného období, mystérium bolesti, temnoty, nicoty a smrti).

Menší pracovní setkání čarodějnic se pak nazývají estbaty. V pohanství obecně se používá spíše slovo rituál nebo jiný výraz, vycházející z konkrétní tradice (u severské kultury třeba slovo blót, znamenající původně zároveň krev, oběť a rituál...)

Talisman

Předmět, jehož nošení má přinést specifické účinky (např. štěstí) a měl by být nabit osobní nebo magickou energií.

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.